Archiwum kategorii: INFORMACJE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spniemica.edu.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– zdarzają się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne (pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.0 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

– możliwość nawigacji,

– możliwość poruszania się po kolejnych elementach strony – klawisz „Tab”,

– możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych,

– podwyższony kontrast,

– nagłówki i etykiety,

– zdjęcia oraz skanowane dokumenty (od ostatniej aktualizacji) są opisane etykietami i napisami.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Niemicy. Data sporządzenia: 2020-09-15.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły p. Iwona Nowak-Gancarz, e-mail: spniemica@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 318 4387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat postępowania odwoławczego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl/)

 

Dostępność architektoniczna

Adres:

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy

Niemica 31

76-142 Malechowo

Szkoła posiada 15 sal dydaktycznych i pracowni, salę gimnastyczną, które gwarantują wszechstronny rozwój ucznia.

Przedszkole „zespolone” ze szkołą pozwala dziecku na bezstresowe przekroczenie progu: przedszkole – szkoła.

Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, usytuowane jest od drogi dojazdowej Kusice-Niemica. Do budynku prowadzi również wejście z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły od strony drogi Niemica-Bartolino.

Korytarze w budynku szkoły mają szerokość minimum 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Z budynków szkoły jest 5 wyjść ewakuacyjnych.

Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez agencję ochrony.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

BREAKDANCE W ŚWIETLICY KULTURY W MALECHOWIE – ZAPISY TRWAJĄ

Wójt Gminy Malechowo – Radosław Nowakowski i instruktor Natalia Sławińska zapraszają na rozwojowe zajęcia breakdance dziewczynki i chłopców, które obywać się będą w każdy poniedziałek w Świetlicy Kultury w Malechowie.

I grupa: 6-9 lat, godz. 17:00,

II grupa: 10-12 lat, godz. 18:00.

 

Odpłatność: 80 zł za miesiąc.

4 spotkania w miesiącu w wymiarze 60 min.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami i dziećmi oraz występ pokazowy w poniedziałek, 21 września br. o godzinie 17:00 w sali głównej Świetlicy Kultury w Malechowie.

Zapisy do dnia 21 września pod numerem telefonu: 94 31 40 574 lub mailowo: promocja@malechowo.pl.

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA ZAPROSZENIE WÓJTA GMINY MALECHOWO PANA RADOSŁAWA NOWAKOWSKIEGO I INTRUKTORA NATALII SŁAWIŃSKIEJ NA ZAJĘCIA BREAKDANCE, KTÓRE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W ŚWIETLICY KULTURY W MALECHOWIE

 

Zapraszamy serdecznie!

LIST DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Uczniowie,

dzisiejszy dzień jest nade wszystko Waszym świętem.  Szkoła ma bardzo duży wpływ na rozwój każdego z Was. To w szkole spędzacie najważniejsze lata Waszego. życia. To tutaj zdobywacie elementarną wiedzę z różnych dziedzin i kształtujecie swoją osobowość. W szkole zawieracie piękne przyjaźnie. Życzę, aby ten rok był czasem pozytywnych wrażeń oraz nowych wyzwań, które poprowadzą Was do otwartości i rozumienia współczesnego świata. Niech spotkania z nauką będą intelektualną przygodą i zaowocują indywidualnym rozwojem.

Zbliżający się rok szkolny, ze względu na panującą pandemię, wymaga od Nas wszystkich odpowiedzialnego zachowania. Proszę, abyście w trosce o siebie i innych przestrzegali obowiązujących w szkole zasad i procedur bezpieczeństwa. Pamiętajcie o dezynfekcji rąk, utrzymaniu dystansu społecznego. Od stopnia naszej odpowiedzialności i samodyscypliny zależeć będzie nasze zdrowie.

Życzę, aby nie zabrakło Wam energii i zapału do rozwijania pasji i zdobywania umiejętności.

Drodzy Rodzice, jesteście bardzo ważną częścią naszej szkolnej społeczności.

 Wasza obecność oraz zaangażowanie i wsparcie dla nauczycieli jest nieocenione.

Nasza współpraca jest gwarancją na rozwój naszych uczniów, na rozbudzanie ich ciekawości w poznawaniu świata. Pozwala rozwijać ich talenty i utwierdza w tym, że KAŻDE DZIECKO MOŻE OSIĄGNĄĆ SUKCES.

Prawidłowy rozwój dzieci daje im tak ważne i potrzebne poczucie bezpieczeństwa. Życzę Państwu, abyście mogli każdego dnia cieszyć się z postępów i osiągnięć swoich dzieci.

Drodzy Nauczyciele w obliczu wielu zmian i nowych wyzwań życzę bezpieczeństwa i wytrwałości w dążeniu do współtworzenia dobrej szkoły.

Dyrektor Szkoły Iwona-Nowak-Gancarz

DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2020R.

DOWOZY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W NIEMICY

ROK SZKOLNY 2020/2021

OD 02.09.2020R.

GODZINA MIEJSCOWOŚĆ
7.00 Rzyszczewo
7.10 Sęczkowo
7.15 Malechówko
7.25 Bartolino
7.35 Pękanino
7.45 Kusice

 

ODWOZY  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH

W NIEMICYROK SZKOLNY 2020/2021   OD 02.09.2020R.

PONIEDZIAŁEK, WTOREK

I KURS

 

II KURS

 

13.40 – KUSICE 15.25 – KUSICE
13.50 – PĘKANINO, KAWNO 15.35 – PĘKANINO
13.50 – BARTOLINO 15.35- BARTOLINO
————— 15.35 – RZYSZCZEWO
—————- 15.35-SĘCZKOWO
——————- 15.35 MALECHÓWKO

 

 

ŚRODA,CZWARTEK

I KURS II KURS
12.40 – KUSICE 14.35- KUSICE
12.50 – PĘKANINO, KAWNO 14.45 – PĘKANINO
12.50 – BARTOLINO 14.45 – BARTOLINO
————— 14.45- MALECHÓWKO
—————- 14.45- SĘCZKOWO
——————- 14.45 – RZYSZCZEWO

 

PIĄTEK

I KURS II KURS
12.40 – KUSICE 13.40- KUSICE
12.50 – PĘKANINO, KAWNO 13.50 – PĘKANINO
12.50 – BARTOLINO 13.50- BARTOLINO
——- 13.50 – MALECHÓWKO
——– 13.50 – SĘCZKOWO
——— 13.50 – RZYSZCZEWO

 

PRZYWOZY I ODWOZY AUTOBUSEM, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW 1 WRZEŚNIA 2020R. – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Przywóz Uczniów;

Rzyszczewo     – 8:00

Sęczkowo        – 8:10

Malechówko   – 8:20

Bartolino         – 8;30

Pękanino          – 8:40

Kusice              – 8:50

 

Odwóz uczniów

Kusice     – 10:00

Pękanino – 10:10

Malechówko, Rzyszczewo, Sęczkowo, Bartolino – 10:20

 

Zasady obowiązujące w transporcie publicznym

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 każdy z nich poruszając się w grupie, powinien zachować bezpieczną odległość od drugiej osoby, nie mniejszą niż 1,5 m.

nie podlegają temu nakazowi:

  • Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia lub nad dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ,
  • Osoby, które realizują obowiązek zakrywania ust i nosa .

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy powinien być realizowany:

  • W środkach publicznego transportu zbiorowego (autobusy szkolne)
  • W miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od osób przebywających w tych miejscach ,
  • W budynkach użyteczności publicznej, w tym przeznaczonych na potrzeby oświaty .

W autobusach szkolnych obowiązuje nakaz zajmowania stałych miejsc zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez Opiekunkę/Kierowcę  w autobusie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy ze względu na bezpieczeństwo nie będzie miało oficjalnego i zbiorowego charakteru.

W tym dniu odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami bez uczestnictwa rodziców/opiekunów (wyjątkiem jest przedszkole, oddział przedszkolny, klasa I gdzie dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun).

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

GODZINA 9:00

KLASA I sala gimnastyczna – wychowawca p. Małgorzata Mierzejewska

KLASA II sala nr 9 – wychowawca p. Anna Augustyniak-Sikora

KLASA III – sala nr 7 – wychowawca p. Elżbieta Gaik

KLASA IV – sala nr 11 – wychowawca p. Małgorzata Cichecka

KLASA V – sala nr 17 – wychowawca p. Martyna Kimmel

KLASA VI – sala nr 12 – wychowawca p. Łucja Kurz

KLASA VII – sala nr 10 – wychowawca p. Agnieszka Bajtek

KLASA VIII – sala nr 2, wychowawca p. Dorota Fiszer

GODZINA 9:30

PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – sala gimnastyczna – wychowawcy: p. Aleksandra Piotrowska, p. Marta Wiącek, p. Elżbieta Skuratowicz

UWAGA

Uczniowie w autobusie i podczas przejścia do sali lekcyjnej mają obowiązek zasłonić usta i nos (maseczka) oraz zdezynfekować ręce i zachować odpowiedni dystans.