O SZKOLE

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

W latach trzydziestych wybudowano budynek szkolny przystosowany do pracy szkolnej o dwóch izbach lekcyjnych. W roku 1945 zaczęto w Niemicy naukę w języku polskim. Pierwszym nauczycielem Szkoły Podstawowej w Niemicy był pan Czarski, który prowadził cztery oddziały przy niewielkiej liczbie dzieci. Praca była ciężka, często niezrozumiana przez środowisko, a nawet utrudniana.

W roku 1958 stanowisko kierownika szkoły objął autochton Alfred Arciszewski i wówczas też podniesiono stopień organizacyjny szkoły do pięciu oddziałów, a w 1960 roku do sześciu klas.

W roku szkolnym 1960/61 stanowisko kierownika szkoły objęła pani Halina Fikus, która zapoczątkowała harcerstwo w szkole i utworzyła 50-tą Drużynę Harcerską. Drużyna ta w okresie wakacji organizowała „zielone przedszkola” polegające na spędzaniu wolnego czasu przez dzieci na wycieczkach.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1966/67 zapoczątkowało reformę szkolnictwa podstawowego. Wyjątkowo uroczyście, przy współudziale rodziców odbyło się przyjęcie do szkoły uczniów zaczynających cykl nauczania 8-letniego. W tym okresie rozpoczęła swoją działalność biblioteka szkolna.

Dnia 16 listopada 1967 roku podjęto uchwałę o rozbudowie szkoły w czynie społecznym i wybrano Komitet Budowy Szkoły. Jego przedstawiciele udali się do Konserwatora Wojewódzkiego z prośbą o skreślenie z rejestru zabytków pałacu w Niemicy. Prośba została spełniona i już w maju 1968 roku mieszkańcy wsi rozpoczęli rozbiórkę pałacu, dając pierwsze partie cegły na nową szkołę. Po niespełna dwuletnim okresie przygotowań na początku maja 1970 roku rozpoczęła się budowa pawilonu szkolnego, a społeczeństwo z nadzieją i radością patrzyło w przyszłość, niosąc pomoc przy różnego rodzaju pracach.

W latach 80-tych dyrektorem szkoły została pani Weronika Bochno, która rozpoczęła przygotowania do dalszej rozbudowy szkoły. 1 września 1997 roku dyrektorem została pani Iwona Nowak-Gancarz, która swoją funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Nową część szkoły oddano do użytku 3 września 1998 roku wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sanitarnym i 7 salami lekcyjnymi.

 

O NASZEJ SZKOLE….

Obecnie w naszej szkole jest 12 sal lekcyjnych, w tym wyposażone pracownie: komputerowa, przyrodnicza, fizyczno-chemiczna, językowa, biblioteka ze stanowiskami komputerowymi, gabinet pomocy przedlekarskiej, stołówka. Przy szkole znajduje się boisko piłkarskie, na którym swój talent rozwijają młodzi sportowcy.

Przewodnie hasło naszej szkoły to: „Każde dziecko może osiągnąć sukces”. Dbamy o wysoki poziom nauczania i rozwoju każdego dziecka, bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga, logopedy, pielęgniarki. Mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (Samorząd Uczniowski, koła: teatralne, plastyczne, języka niemieckiego, przyrodnicze, informatyczne, SKS, warsztat papieru czerpanego, redakcja gazety „Mam pomysł”, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne, gromada zuchowa, drużyna harcerska i in.).

Mamy 8 oddziałów klas I – VIII, 1 oddział przedszkolny i 1 grupę przedszkolną.  W szkole zatrudnionych jest 19 pracowników pedagogicznych oraz 8 pracowników niepedagogicznych.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej było nadanie szkole imienia Noblistów Polskich (15 października 2010r.).

Pragniemy, aby wśród naszych wychowanków znaleźli się „młodzi odkrywcy” na miarę wybranych patronów.

HISTORIA UFUNDOWANIA SZTANDARU

Sztandar został ufundowany dzięki przychylności uczniów, rodziców ,  Wójta Gminy Malechowo, pracowników szkoły, lokalnej społeczności oraz przyjaciół szkoły (państwa Agnieszki i Marka Hrynczyszyn z Wrocławia).

Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Noblistów Polskich i o ufundowaniu sztandaru. Następnie Radę Gminy w Malechowie w dniu 15 czerwca 2010 roku podjęła uchwałe o nadaniu imienia szkole.

  1. Dyrektor Iwona Nowk-Gancarz zwróciła się do rodziców z prośbą o poparcie tej idei i dołączenie do grona fundatorów sztandaru.

O dofinansowanie zakupu sztandaru Szkoła zwróciła się również do firm, instytucji i osób prywatnych.

Przy pracach związanych z przekazaniem sztandaru związana była cała społeczność szkolna. Po zaakceptowaniu projektu sztandaru, wybrano hafciarskę panią Ingę Mach z Bytowa,  która wykonała całokształt prac nad sztandarem.

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej imienia Noblistów Polskich miała miejsce 15 października 2010 roku.


Dyrektor szkoły wyraża wdzięczność wszystkim, którzy swą pracą, zaangażowaniem i wsparciem finansowym przyczynili się do przekazania SP w Niemicy sztandaru szkoły.

Opis sztandaru.

Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Wykonany jest z haftowanej ręcznie tkaniny, obszytej złota taśmą oraz złotymi frędzlami.

poczet2)

Awers – prawa strona sztandaru nawiązuje do barw narodowych: na białym tle znajduje się czerwone tło z godłem Rzeczpospolitej Polskiej – orzeł w koronie wyhaftowany srebrnymi nićmi. Pod nim motto SENEKI: “Verba docent, exempla trahunt” po polsku „Słowa uczą, przykłady pociągają.”

Rewers – z lewej strony płat sztandaru otrzymał barwę niebieską, nawiązującą do tradycyjnego koloru szkolnego. W centralnej części umieszczona została otwarta  książka na lewej stronie posiada herb Gminy Malechowo, na prawej nazwiska 6 noblistów  z gęsim piórem haftowane złotą nicią, wokół wyhaftowany napis Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy

Drzewce sztandaru zakończone jest metalową głowicą w formie orła.

Ceremoniał występowania ze sztandarem.

Sztandar jest jednym z najważniejszych symboli szkolnych,  a jednocześnie symbolem „małej ojczyzny” – najbliższego środowiska. Dlatego uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego wymagają zachowania powagi i odpowiedniej postawy. Szkoła występuje ze sztandarem podczas najważniejszych uroczystości szkolnych: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Święta Patrona, uroczystości patriotyczno-religijnych, innych uroczystych apeli, a także poza szkołą: na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz podczas uroczystości państwowych i religijnych.

Poczet sztandarowy.

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, złożony z trzech osób, wybranych spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Obsadę pocztu powołuje się na dany rok szkolny uchwałą Rady Pedagogicznej. Obok zasadniczego składu wybiera się rezerwową obsadę pocztu. Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym.

SUKCESY

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Malechowo Szkoła Podstawowa w Niemicy przyjęła specjalizację ekologiczną. Już kilka lat w naszej szkole funkcjonuje warsztat papieru czerpanego, dzięki któremu możliwa jest edukacja z zakresu recyklingu i ochrony środowiska. Odbywają się również warsztaty badawcze, podczas których uczniowie (i dorośli) dokonują prostych analiz laboratoryjnych. Nasza szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Włókien Naturalnych w Poznaniu, który objął patronatem działania ekologiczne szkoły. Dzięki temu często prowadzimy warsztaty malowania jedwabiu. Od wielu lat uczestniczymy w Festiwalu Nauk na Politechnice Koszalińskiej, promując naszą ekologiczną działalność.

Nasi wychowankowie uczestniczą w programach i projektach nie tylko ekologicznych, m.in.:

– “Trzymaj formę”- program edukacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie

– “Wolność oddechu. Zapobiegaj Astmie”- program edukacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie

– “Poznajemy las” – program RDLP

– “Żyj zdrowo”- kontynuacja innowacji pedagogicznej

– “Parki i ogrody oczami dzieci i młodzieży” – projekt badawczy

– “Aktywni z natury” – projekt EFS, propagujący znajomość problemów środowiska i ochrony jego zasobów

– “Już wiemy, co pijemy” – program ogólnopolski mający na celu propagowanie picia wody mineralnej

-“Owoce w szkole” – program prozdrowotny propagujący zdrowe odżywianie

“Szkoła bez Przemocy” – program profilaktyczny zapobiegający powstawaniu zjawiska przemocy wśród dzieci

– “Szkoła z prawami dziecka”- program ogólnopolski propagujący znajomość praw dziecka i ucznia

– “Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją i innymi problemami w nauce” – program edukacyjny dla dzieci mających problemy w nauce

Corocznie organizujemy imprezy o charakterze ekologicznym: Dzień bez Samochodu, Święto Drzewa, Dzień bez Futra, Światowy Dzień Wody, Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi.

Tematykę ekologiczną wdrażamy w projekty edukacyjne, otrzymując dotacje. Do tej pory braliśmy udział w następujących projektach:

–  Działaj lokalnie; “Papier – działamy praktycznie i ekologicznie” 01. 01. – 30. 01. 2001r.

–  English Teaching Small Grants; “Funny English” 06. 01. – 30. 06. 2003r.

– Engish Teaching Follow Me; “Niemica Media School” 02. 11. 2003r. – 31. 01. 2004r.

– English Teaching Follow Me; “Niemica Media School II” 01. 06. – 17. 12. 2004r.

– English Teaching; “Niemica Teaching Band” 01. 06 – 31. 12. 2006r.

– Ford Motor Company; “Papier – praca z makulatury” 03. 2003r.

– Europejski Fundusz Społeczny; “Szkoła Marzeń” 16. 01. – 15. 10. 2006r.

– Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego o organizacji pozarządowych; “Klub Młodych Odkrywców” 03.11. – 19. 12. 2008r.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TYP ZAJĘĆ PROWADZĄCY
Koło Teatralne mgr Elżbieta Skuratowicz
Zajęcia Artystyczno-Dekoracyjne mgr Elżbieta Skuratowicz, mgr Kamilla Choina, mgr Małgorzata Mierzejewska
Koło Plastyczne, Warsztaty malarskie mgr Elżbieta Gaik
Szkolne Koło Ochrony Przyrody mgr Anna Bartosik-Mikulska
Zajęcia Sportowe mgr Romuald Bobis
Koło Matematyczne  mgr Joanna Galek-Bobis
Koło Informatyczne, Robotyka mgr Anna Bartosik-Mikulska, Joanna Galek-Bobis
Szkolne Koło PCK mgr Kamilla Choina
SKO mgr Kamilla Choina, mgr Joanna Galek-Bobis
Zuchy mgr Anna Augustyniak-Sikora, mgr Małgorzata Mierzejewska,
ZHP mgr Małgorzata Cichecka
Warsztat Papieru Czerpanego mgr Anna Bartosik-Mikulska
Samorząd Uczniowski mgr Małgorzata Cichecka, mgr Kamilla Choina
Redakcja gazety “Mam Pomysł” mgr Martyna Kimmel
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Małgorzata Mierzejewska mgr Iwona Nowak-Gancarz, mgr Dorota Fiszer
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne mgr Małgorzata Cichecka, mgr Dorota Fiszer,
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  mgr Elżbieta Skuratowicz, mgr Agnieszka Bajtek
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Koło Caritas

 mgr Joanna Galek-Bobis

mgr Łucja Kurz

Niemica 31, 76-142 Malechowo

Font Resize