DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spniemica.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-05

Status

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– zdarzają się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne (pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.0 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

– możliwość nawigacji,

– możliwość poruszania się po kolejnych elementach strony – klawisz „Tab”,

– możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych,

– podwyższony kontrast,

– nagłówki i etykiety,

– zdjęcia oraz skanowane dokumenty (od ostatniej aktualizacji) są opisane etykietami i napisami.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Niemicy. Data sporządzenia: 2020-09-15.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły p. Iwona Nowak-Gancarz, e-mail: spniemica@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 318 4387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat postępowania odwoławczego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Adres:

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy

Niemica 31

76-142 Malechowo

Szkoła posiada 15 sal dydaktycznych i pracowni, salę gimnastyczną, które gwarantują wszechstronny rozwój ucznia.

Przedszkole „zespolone” ze szkołą pozwala dziecku na bezstresowe przekroczenie progu: przedszkole – szkoła.

Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, usytuowane jest od drogi dojazdowej Kusice-Niemica. Do budynku prowadzi również wejście z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu. Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły od strony drogi Niemica-Bartolino.

Korytarze w budynku szkoły mają szerokość minimum 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Z budynków szkoły jest 5 wyjść ewakuacyjnych.

Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez agencję ochrony.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.